Disclaimer

1. Copyright

(auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechtenCopyright © ProCureOn alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van ProCureOn en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

2. Inhoud

ProCureOn besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Elke aansprakelijkheid van ProCureOn, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van ProCureOn en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voorzover juridisch toegestaan, uitgesloten.

3. Veranderingen in de Disclaimer en de site

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

4. Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere Internet sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat ProCureOn verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch ProCureOn, noch de aan ProCureOn gelieerde bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.

5. Verstreken informatie

Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden. Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

6. Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens die je ons via deze site verstrekt, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met ons Privacy Statement. Lees deze Privacy verklaring zorgvuldig voordat je ons informatie verstrekt.

7. Neem contact met ons op

Indien je een vraag, klacht of opmerking hebt over deze site, neemt u dan contact op door een e-mail te sturen naar:info@procureon.nl